Rototec » Vad är geoenergi?

Vad är geoenergi?

Geoenergi, oftare kallad berg- och markvärme, är förnybar solenergi lagrad i marken och berggrunden. Den kan utvinnas från berggrunden och markens ytskikt. Geoenergi är ett miljövänligt, oberoende och ekonomiskt lönsamt val. Geoenergi minskar fastighetens koldioxidavtryck och tack vare systemets oberoende kan kostnaderna beräknas bättre jämfört med andra energiformer.

Mer omfattande utnyttjande av geoenergi för uppvärmning och kylning av fastigheter skulle öka Finlands energioberoende och samtidigt minska beroendet av kol och trä i energiproduktionen och av importerad olja. Övergången till förnybar geoenergi förverkligar även Finlands och EU:s klimatstrategi, vars mål är att minska den totala energiförbrukningen och öka användningen av förnybar energi.

Nästan hälften av fastigheterna i Finland värms med fjärrvärme. Över 90 procent av fjärrvärmen produceras genom förbränning, 60 procent genom förbränning av fossila bränslen. I fjol var utsläppen från fjärrvärmeproduktionen i Finland i snitt 149 g/kWh. Utsläppen från värme som producerats med geoenergi, alltså mark- eller bergvärme, är 28 g/kWh, med andra ord över fem gånger mindre än de från fjärrvärme.

Antalet hushåll, företag och kommuner som i stället för olja och fjärrvärme väljer geoenergi i nybyggnationer ökar, men möjligheterna utnyttjas ännu relativt lite i förhållande till den potential som finns i vår berggrund. Övergången till geoenergi är ett bra val för såväl plånboken som miljön, och det sakkunniga Rototec är ett bra val som partner framför allt till geoenergiprojekt i stora fastigheter.

Geoenergins funktionsprincip

En bergvärmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp. Målet är att flytta värmen från skåpet till inomhusluften. Värmepumpen flyttar värme från berggrunden till byggnadens varmvatten och vattenburna värmesystem. Värmepumpen består av en förångare, en eldriven kompressor, en kondensor, en expansionsventil och ett köldmedium, vars cirkulation i värmepumpen möjliggör systemets funktion.

Bergvärmepumpens förångare än ansluten till energibrunnen. I förångaren avger köldbärarvätskan, som kommer via ett rör från energibrunnen, sin värme till köldmediet som förångas. Efter detta komprimeras köldmedieångan i kompressorn till önskad, hög temperatur och önskat tryck. Efter kompressorn kondenseras köldmedieångan i kondensorn, där den överlåter sin värme till varmvattnet och värmedistributionsnätet. Från kondensorn går köldmediet till expansionsventilen som sänker köldmediets temperatur och tryck till samma nivå med förångarens. Denna kontinuerliga, slutna köldmediecirkulationen är bergvärmepumpens funktionsprincip.

Bergvärme kräver en energibrunn
Bergvärmesystem, markvärmesystem och sjövärmesystem fungerar alla enligt samma princip, men de ställer lite olika krav vid idrifttagningen. För bergvärmesystemet behövs en energibrunn. Annars är det enda kravet för installationen av ett bergvärmesystem att tomten inte ligger ovanför tunnelbanan eller någon annan tunnel. En energibrunn eller en bergvärmebrunn för ett bergvärmesystem för en medelstor villa är vanligtvis 150–200 meter djup.

Bergvärme har redan länge varit en populär energilösning i villor, men den börjar bli ett allt populärare energisystem även i större fastigheter. Vi har installerat bergvärme till exempel i sjukhus, köpcentra och fabriker. Tack vare våra förundersökningar kan antalet bergvärmebrunnar dimensioneras på bästa möjliga sätt även i mycket stora objekt. Då optimeras systemets funktion och detta garanterar även den bästa möjliga avkastningen.

Att ta gratis kyla från samma system hjälper i sin tur att lagra värme för uppvärmningsperioden.

Rototec är experten på geoenergilösningar framför allt i stora fastigheter.
Kontakta oss! >