Rototec » Vad är geoenergi?

Vad är geoenergi?

Geoenergi är förnybar solenergi som lagras i marken. Den kan utvinnas ur berggrunden eller ur markens ytskikt. Användningen av geoenergi för uppvärmning och kylning av byggnader ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi och minskar samtidigt beroendet av kol, trä och importerad olja för energiproduktion. Genom att använda förnybar geoenergi förverkligar man också Sveriges och EU:s klimatstrategi, vars mål är att minska den totala energiförbrukningen och öka användningen av förnybar energi.

Geoenergi är ett miljövänligt, självständigt och ekonomiskt val. Antalet kunder som övergår från olja eller fjärrvärme till geoenergi samt antalet hushåll, företag, fastighetsägare och kommuner som väljer geoenergi för uppvärmning av nya byggnader ökar i snabb takt. Välj förmånlig geoenergi – och välj pålitliga Rototec som samarbetspartner.

Principen bakom geoenergisystemet

En bergvärmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp. Målet är att flytta värme från skåpet till luften runtomkring. Värmepumpen överför värme från berggrunden till byggnaden där värmen används för uppvärmning av tappvatten och till vattenburna värmesystem. Värmepumpen består av en förångare, en elektrisk kompressor, en kondensor och en expansionsventil. Systemets funktion bygger på ett köldmedium som cirkulerar i värmepumpen.

Värmepumpens förångare är kopplad till energibrunnen. Köldbärarvätska pumpas upp genom ett rör från energibrunnen till förångaren, där den värmer upp köldmediet som förångas. Därefter komprimeras ångan till rätt tryck och temperatur i kompressorn. Ångan omvandlas sedan till vätska i kondensorn, där den ger ifrån sig värme till tappvattnet och värmefördelningssystemet. Från kondensorn pumpas köldmediet till expansionsventilen, där dess tryck och temperatur sänks, och därefter tillbaka till förångaren. Bergvärmepumpens funktion bygger på denna kontinuerliga, slutna cirkulationsprocess.