Rototec » Om företaget » Rototec Uppförandekod

Rototec Uppförandekod

Uppförandekod

Ärlighet
Varje anställd förväntas vara ärlig i alla skeden. Rototec värdesätter ärlighet och transparens. Dessa två värderingar är obligatoriska inom Rototec och vid alla affärsrelaterade aktiviteter med andra företag. Vi vill att våra affärspartners ska kunna lita på oss och vi vill att vårt rykte ska vara positivt så att vi kan växa som företag.

Följa lagen under alla omständigheter
Rototec och alla anställda måste se till att de följer lagen. Lagarna i det ifrågavarande landet måste följas. Etik och integritet är i spetsen av vår verksamhet. Våra anställda måste vara ansvarsfulla i sin verksamhet och alltid sträva efter att göra det rätta. Om någon har tvivel om vilka lagarna och reglerna är, ska man söka råd.

Ingen korruption och inga mutor
Rototec är emot alla former av korruption och mutor. Inga gåvor får varken ges eller mottas i (kommersiella) situationer som involverar affärsutbyten. I samarbetssituationer måste alla fördelar och beslut reflektera Rototecs mål samt förbättra Rototec. Individuella preferenser av vilken anledning som helst är förbjudna. Rototec får inte ge några som helst fördelar till andra företag som Rototec själv inte får ta emot. I situationer som rör artighetshandlingar, såsom att ge julklappar till partners eller kunder, måste man säkerställa att värdet på gåvan hålls inom de godkända gränserna. Om situationerna är oklara, ska man konsultera någon som kan hjälpa till att undvika korrupta situationer från att uppstå (chef etc.).

Evenemang som anordnas i utbildningssyfte
Rototec håller årliga evenemang för att utbilda individer om geoenergi. Eftersom geoenergi är ett såpass nytt affärsområde, anser vi det nödvändigt att informera folk om det för att öka vetskapen och kunskaperna. Vi vill att varje process ska flyta på smidigt och att allt utförs till den högsta möjliga standarden. Evenemang såsom studieresor från till exempel Finland till Sverige sker årligen och hålls i informationssyfte.

Nolltolerans mot alkohol
Det är förbjudet att konsumera alkohol på Rototec. Anställda får inte konsumera alkohol i Rototecs lokaler och får inte komma till eller slutföra arbetet under påverkan av alkohol. Detta inkluderar anställda som arbetar på kontoret och anställda som arbetar ute på fältet. Alla typer av berusning som är kopplade till slutförande av ett jobb är oacceptabla.

Efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och hålla arbetsmiljön säker/hälsosam
Rototec strävar efter att hålla arbetsmiljön säker och hälsosam för alla anställda. Våld och alla andra handlingar som bryter mot säkerhetsföreskrifterna är oacceptabla. Fältarbetare måste följa alla säkerhetsföreskrifter som de har instruerats att följa.

Jämställdhet och ingen diskriminering
Rototec tolererar inte någon som helst segregering relaterad till ras, religion, ålder, kön eller kulturell bakgrund. Rototec är välkomnande inställt till alla typer av individer och omfamnar mångfald. På Rototec ska alla ha rätten att bli behandlade på ett jämställt sätt.

Hållbar praxis
Rototec är känt för att skapa miljövänliga lösningar för värme och kylning. För att ytterligare främja de hållbara metoderna, strävar Rototec efter att säkerställa att alla deras dagliga aktiviteter bevarar miljön. Det är viktigt att alla individer arbetar mot Rototecs gemensamma mål inom det här området. Våra lokaler värms upp och kyls ned med förnybar geoenergi.

Slutföra varje projekt på rätt sätt
Samtliga projekt måste slutföras på sättet som Rototec har specificerat. Etiska standarder måste följas, likaså uppträdandekoden och alla andra juridiska specifikationer. Anställda vid Rototec måste ha en positiv och ambitiös syn på framtiden, vilket innebär att varje del av ett projekt måste utföras till varje persons bästa förmåga och på rätt sätt.

Ingen distribution av information
Varje anställd vid Rototec måste underteckna ett dokument, som förhindrar dem från att sprida information om Rototec till utomstående källor. Det är viktigt att tillhörigheter säkras för att undvika att data och alla former av information läcker. Immateriell egendom får inte missbrukas.

Slutsats
Rototecs organisation är platt och vi arbetar som ett enda stort team för att uppnå våra mål. Genom att följa uppförandekoden kommer vi att kunna arbeta tillsammans på ett bättre sätt. Om någon del någonsin är oklar, är det den anställdas ansvar att diskutera dem med sin arbetsgivare.